สพป.ลย.๑ +_+
×สพป.ลย.๑
loei1.go.the-SERVICE /บริการอิเล็กทรอนิกส์e-SALARY /พิมพ์สลิปเงินเดือนฯe-BAMNAN /พิมพ์สลิปเงินบำนาญe-TAX /พิมพ์รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายe-SAWADDIKAN /เงินสวัสดิการฯe-PHONEBOOK /สมุดโทรศัพท์e-SERVICEMIND /ติดต่อ จนท.e-CALENDAR /ปฏิทินกำกับติดตามe-REPORT /รายงานอิเล็กทรอนิกส์e-MAINTENANCE /แจ้งซ่อม DLTV.e-WELLWISHES /ลงนามถวายพระพรฯBIG DATA /บริการข้อมูลกลางภาครัฐSMART OFFICE++ ผู้ดูแลระบบ


MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
>_< ทิวาสวัสดิ์
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 8,355 ครั้ง