× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 โทรสาร.0-4281-1697
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 3,862 ครั้ง